toa an nhan dan tỉnh Lâm Đồng

Tin tức > Hoạt động của hệ thống TAND

Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang

30/7/2018 13:42

Thực hiện Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương năm 2018 (Hội đồng) được ban hành kèm theo Quyết định số 282/QĐ-HĐPH ngày 13/02/2018 của Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương, Đoàn kiểm tra của Hội đồng do đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Ủy viên Hội đồng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tại tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang từ ngày 25-26/7/2018.

Tham gia Đoàn kiểm tra của Hội đồng có đại diện của Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp. Tại các địa phương được kiểm tra, Đoàn đã làm việc với với UBND tỉnh Hà Giang, UBND huyện Quản Bạ (tỉnh Hà Giang), UBND tỉnh Tuyên Quang và UBND huyện Yên Sơn (tỉnh Tuyên Quang).

Nội dung kiểm tra của Đoàn tập trung vào việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Luật PBGDPL (chỉ đạo, hướng dẫn; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; kiểm tra giám sát sơ kết, tổng kết; kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ; xây dựng, nhân rộng các mô hình; hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; xây dựng, quản lý, sử dụng đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; công tác PBGDPL cho đối tượng đặc thù; PBGDPL trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân…). Tình hình hoạt động của Hội đồng (công tác chỉ đạo, hướng dẫn, củng cố, kiện toàn Hội đồng, ban hành Quy chế, phân công trách nhiệm thành viên Hội đồng; triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng; đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng…).

Đoàn cũng kiểm tra về tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 và các Chương trình, Đề án, Kế hoạch về PBGDPL; triển khai thực hiện hướng dẫn của liên Bộ: Tư pháp, Tài chính về bảo đảm kinh phí cho công tác PBGDPL (tổng kinh phí cấp cho công tác PBGDPL thuộc phạm vi quản lý và của từng cơ quan, tổ chức, địa phương…); thực hiện chính sách xã hội hóa, huy động nguồn lực xã hội tham gia hoạt động PBGDPL; công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan dân cử trong công tác PBGDPL.

Đồng chí Nguyễn Thúy Hiền phát biểu tại buổi làm việc của Đoàn kiểm tra tại Hà Giang

Công tác PBGDPL cho người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đặc biệt là việc đánh giá vai trò của cơ quan tố tụng trong thực hiện công tác PBGDPL cho bị can, bị cáo, phạm nhân và các đối tượng đặc thù bị hạn chế các quyền tự do cũng là một nội dung kiểm tra trọng tâm của Đoàn tại các 02 địa phương nêu trên.

Tại các buổi kiểm tra, Đoàn đã được nghe các đơn vị báo cáo về những kết quả đã đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất, kiến nghị trong việc triển khai thi hành Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành; các chương trình, Đề án về PBGDPL trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, trách nhiệm. Kết quả kiểm tra cho thấy, năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, mặc dù khối lượng công việc rất nhiều nhưng các tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao theo Luật PBGDPL; chỉ đạo, các cơ quan hữu quan để triển khai thực hiện bài bản, nghiêm túc công tác PBGDPL và đạt được nhiều kết quả tích cực, nổi bật là:

Thứ nhất, về công tác ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác PBGDPL: Công tác PBGDPL tại các địa phương đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND các cấp. Trong năm 2017 và đầu năm 2018, UBND các cấp đã ban hành nhiều Kế hoạch, Chương trình để triển khai công tác PBGDPL, nhiều sở, ngành và UNBD cấp huyện ban hành Kế hoạch thực hiện công tác PBGDPL năm 2018 và tổ chức triển khai thực hiện. Tại tỉnh Hà Giang, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 11/01/2018 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; từ năm 2017 đến nay, hàng năm UBND Tỉnh đã ban hành trên 20 văn bản để hướng dẫn, chỉ đạo về công tác PBGDPL, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, xây dựng hương ước, quy ước đến các sở, ban ngành, đoàn thể của Tỉnh và UBND cấp huyện.

Thứ hai, về việc xây dựng, quản lý, bồi dưỡng nghiệp vụ, sử dụng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật: Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật thường xuyên được kiện toàn. Tại tỉnh Hà Giang, hiện có 98 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 298 Báo cáo viên pháp luật cấp huyện và 2.895 Tuyên truyền viên pháp luật cấp xã; tại tỉnh Tuyên Quang, số lượng báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh là 71 người, cấp huyện là 203 người, tuyên truyền viên pháp luật là 3.068 người.

Hằng năm, các cơ quan, đơn vị, đều tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; cử cán bộ, công chức tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn do cấp trên tổ chức.

 Thứ ba, về các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam: Hằng năm, UBND các cấp đã ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam trong đó hướng dẫn cụ thể về chủ đề, nội dung, hình thức và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Tại các địa phương, hình thức tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam được đổi mới thường xuyên, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ và Nhân dân trên địa bàn Tỉnh.

Thứ tư, về công tác phổ biến các Luật, Nghị quyết của Quốc hội mới được ban hành: trong năm qua, công tác này đã được UBND các cấp, Hội đồng PBGDPL các cấp quan tâm, chỉ đạo trực tiếp, đã ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo triển khai thi hành các luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua, chẳng hạn như UBND tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức 07 Hội nghị triển khai cho trên 1.132 đại biểu.

Thứ năm, về việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù: Công tác PBGDPL cho các đối tượng đặc thù được quan tâm thực hiện. Theo đó, trong năm qua Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, các huyện, thành phố đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền pháp luật cho các đối tượng đặc thù là người dân tộc, người lao động (tại tỉnh Hà Giang, từ năm 2017 đến nay, các cấp, các ngành đã tổ chức tuyên truyền được trên 30 cuộc tại khu vực biên giới tiếp giáp với Trung Quốc thu hút trên 7.000 lượt người nghe; cấp, phát trên 10.000 tờ gấp pháp luật cho cán bộ và nhân dân khu vực biên giới. UBND cấp huyện của tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức 1.622 buổi tuyên truyền pháp luật cho 186.587 lượt người, biên soạn, cung cấp 12.086 bộ tài liệu tuyên truyền pháp luật).

Thứ sáu, về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường: Trong năm qua, công tác này đã được UBND các tỉnh đặc biệt quan tâm chỉ đạo sát sao, chỉ đạo các đơn vị trường học tổ chức nhiều buổi tuyên truyền pháp luật giữa giáo viên và học sinh; công tác tuyên truyền được thực hiện thông qua nhiều hình thức đã thu hút được đông đảo giáo viên và học sinh tham gia. Nổi bật là Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”, tạo sức lan tỏa trong toàn Tỉnh.

Thứ bảy, về những mô hình hay, hình thức PBGDPL có hiệu quả: Nội dung tuyên truyền, PBGDPL của tỉnh được đổi mới, đa dạng thông qua nhiều hình thức, mô hình hay như: Tuyên truyền pháp luật thông qua xử lý các tình huống, tuyên truyền pháp luật thông qua người có uy tín trong cộng đồng dân cư, chức sắc, tổ chức tôn giáo (như các mô hình: "Hội nghệ nhân dân gian", “Tuyên truyền pháp luật thông qua các phiên chợ vùng cao”, “Tuyên truyền an toàn giao thông”, “Bến đò an toàn”, “Tổ nhóm tự quản”, “Giao lưu thanh niên với pháp luật” tại tỉnh Hà Giang); tuyên truyền pháp luật thông qua sinh hoạt các Câu lạc bộ, tuyên truyền pháp luật thông qua ứng dụng công nghệ thông tin (như 31 Cổng Thông tin điện tử của các Sở, ngành của tỉnh Tuyên Quang, fanpage trên mạng xã hội của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang…).

Đoàn kiểm tra làm việc tại Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, công tác PBGDPL tại các địa phương vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Cấp uỷ Đảng, chính quyền một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quan tâm đúng mức với công tác tuyên truyền PBGDPL; hoạt động phối hợp giữa các thành viên của Hội đồng trong thực hiện công tác PBGDPL ở các cấp chưa được thường xuyên, chặt chẽ, chưa chủ động, trách nhiệm trong việc tham mưu, đề xuất việc thực hiện công tác này theo Quy chế của Hội đồng phối hợp đề ra. Việc triển khai các Đề án thuộc Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 - 2021 mới chỉ tập trung vào việc ban hành văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện, chưa triển khai được nhiều hoạt động theo nội dung của các Đề án. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật còn mỏng, hoạt động kiêm nhiệm, chưa được bồi dưỡng, tập huấn thường xuyên, chuyên sâu về công tác tuyên truyền PBGDPL, hình thức tuyên truyền còn chưa thực sự đa dạng, chưa bám sát nhu cầu của người dân...

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Ủy viên Hội đồng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Trưởng đoàn kiểm tra đã yêu cầu các địa phương tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế để nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Thúy Hiền yêu cầu: (i) Nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác PBGDPL; đề nghị Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH các tỉnh cần tiếp tục quan tâm đến công tác này, đặc biệt là việc bồi dưỡng báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, tăng cường năng lực cho các Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, Tư pháp cấp xã, cán bộ pháp chế các sở, ban, ngành...; (ii) Đổi mới nội dung của công tác PBGDPL, đánh giá nhu cầu của người dân về công tác này, từ đó xây dựng nội dung PBGDPL cho phù hợp, chẳng hạn như pháp luật về đất đai, giải phóng mặt bằng, tôn giáo, hôn nhân và gia đình, an toàn giao thông... và tập trung nguồn lực để thực hiện; (iii) Đa dạng hóa các hình thức PBGDPL, lồng ghép với các sự kiện, hoạt động của các địa phương, phát huy vai trò của hệ thống truyền hình, truyền thanh cơ sở, chú trọng vào các hình thức gần gũi, dễ hiểu như xây dựng các tiểu phẩm, sân khấu hóa...; (iv) Tăng cường sự phối hợp liên ngành các cấp, hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh, cấp huyện; (v) Bảo đảm kinh phí và các điều kiện cần thiết khác cho công tác PBGDPL, trong đó cần bố trí và hướng dẫn sử dụng mục kinh phí riêng cho công tác PBGDPL tại cấp huyện, cấp xã.

Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
báo cáo Đoàn kiểm tra tại buổi làm việc

Đoàn kiểm tra cũng ghi nhận những kiến nghị của các địa phương như đề nghị sửa đổi Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở theo hướng: nâng mức thù lao báo cáo viên, tuyên truyền viên, người tham gia tuyên truyền pháp luật và kinh phí biên soạn bài giảng; quy định mức phụ cấp cho thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL; quy định mức chi bồi dưỡng cho Nhân dân tại vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đến tham dự các buổi tuyên truyền pháp luật; biên soạn tài liệu tuyên truyền pháp luật bằng tiếng dân tộc thiểu số cung cấp cho địa phương; hỗ trợ mở lớp tập huấn nghiệp vụ PBGDPL cho báo cáo viên, tuyên truyền viên tại các địa phương.

Theo: toaan.gov.vn

Tìm kiếm