toa an nhan dan tỉnh Lâm Đồng

Lãnh đạo qua các thời kỳ

Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Bảo Lộc qua các thời kỳ

Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Bảo Lộc qua các thời kỳ

Ngày 10/08/1976, TAND huyện Bảo Lộc được thành lập theo quyết định số 08/TATC của TTANDTC. Đến năm 1994, huyện Bảo Lộc được tách thành huyện Bảo Lâm và thị xã Bảo Lộc, TAND huyện Bảo Lộc được đổi tên thành TAND thị xã Bảo Lộc.

Chánh án Tòa án nhân dân huyện Di Linh qua các thời kỳ
Chánh án Tòa án nhân dân huyện Di Linh qua các thời kỳ
10:12 09/3/2016
Ngày 10/8/1976, Tòa án nhân dân huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng được thành lập theo Quyết định số 08/TATC của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Xin giới thiệu chân dung Chánh án TAND huyện Di Linh qua các thời kỳ.
Chánh án Tòa án nhân dân huyện Lạc Dương qua các thời kỳ
Chánh án Tòa án nhân dân huyện Lạc Dương qua các thời kỳ
10:01 09/3/2016
Theo Quyết định số 116-CP ngày 14/3/1979 của Hội đồng Chính phủ về việc thành lập huyện Lạc Dương (tách ra từ huyện Đơn Dương), Tòa án nhân dân tối cao có quyết định số 126/QĐ-TC ngày 14/6/1979 thành lập Tòa án nhân dân huyện Lạc Dương.
Chánh án Tòa án nhân dân huyện Lâm Hà qua các thời kỳ
Chánh án Tòa án nhân dân huyện Lâm Hà qua các thời kỳ
09:50 09/3/2016
Năm 1987, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 157-HĐBT ngày 24/10/1987 thành lập huyện mới Lâm Hà. Ngày 26/11/1987 Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 554-QĐ/QLTA thành lập Tòa án nhân dân huyện Lâm Hà.
Chánh án Tòa án nhân dân huyện Đạ Tẻh qua các thời kỳ
Chánh án Tòa án nhân dân huyện Đạ Tẻh qua các thời kỳ
09:50 09/3/2016
Huyện Đạ Tẻh được thành lập trên cơ sở tách ra từ huyện Đạ Huoai theo Quyết định 68/QĐ/HĐBT ngày 06/6/1986 của Hội đồng Bộ Trưởng. Ngày 16/9/1986 Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 176-QĐ/QLTA thành lập Tòa án nhân dân huyện Đạ Tẻh.
Chánh án Tòa án nhân dân huyện Đạ Huoai qua các thời kỳ
Chánh án Tòa án nhân dân huyện Đạ Huoai qua các thời kỳ
09:50 09/3/2016
Năm 1979 huyện Đạ Huoai được thành lập, là một huyện được tách ra từ huyện Bảo Lộc theo Quyết định số 116-CP ngày 14 tháng 03 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ. TAND huyện Đạ Huoai được thành lập theo quyết định số 126/QĐ-TC ngày 14/6/1979 của TANDTC.
Chánh án Tòa án nhân dân huyện Bảo Lâm qua các thời kỳ
Chánh án Tòa án nhân dân huyện Bảo Lâm qua các thời kỳ
09:39 09/3/2016
Năm 1994 huyện Bảo Lâm được thành lập, là một huyện được tách ra từ thị xã Bảo Lộc (nay là thành phố Bảo Lộc). Tòa án nhân dân huyện Bảo Lâm được thành lập theo quyết định số 694/QĐ- QLTA ngày 15 tháng 8 năm 1994 của Bộ Tư pháp.
Chánh án Tòa án nhân dân huyện Đam Rông qua các thời kỳ
Chánh án Tòa án nhân dân huyện Đam Rông qua các thời kỳ
09:29 09/3/2016
Ngày 23/12/2004, Tòa án nhân dân huyện Đam Rông được thành lập theo Quyết định số 699/QĐ-TA của Tòa án nhân dân tối cao. Xin giới thiệu chân dung Chánh án TAND huyện Đam Rông qua các thời kỳ.
Chánh án Tòa án nhân dân huyện Cát Tiên qua các thời kỳ
Chánh án Tòa án nhân dân huyện Cát Tiên qua các thời kỳ
16:15 08/3/2016
Năm 1986, huyện Cát Tiên được thành lập theo QĐ số 68-HĐBT ngày 06-6-1986 của Hội đồng Bộ trưởng, ngày 16/9/1986 Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 176-QĐ/QLTA thành lập Tòa án nhân dân huyện Cát Tiên.
Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng qua các thời kỳ
Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng qua các thời kỳ
07:47 06/11/2015
Ngày 16/4/1976, TAND tỉnh Lâm Đồng được thành lập theo Nghị định số 07-BTP/NĐ của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, xin giới thiệu chân dung Chánh án TAND tỉnh qua các thời kỳ.

Tìm kiếm