toa an nhan dan tỉnh Lâm Đồng

Văn bản-biểu mẫu

Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Nghị quyết hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13, Luật tố tụng hành chính số 93/2015/QH13 về gửi, nhận đơn kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp, tổng đạt, thông báo văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử

Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TANDTC
Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TANDTC
07:50 20/7/2016
Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị quyết số 103/2015/QH13 ngày 25-11-2015 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật tố tụng dân sự và Nghị quyết số 104/2015/QH13 ngày 25-11-2015 của Quốc hội về việc thi hành Luật tố tụng hành chính
Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TANDTC
Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TANDTC
07:50 20/7/2016
Hướng dẫn áp dụng một số quy định tại khoản 3 Điều 7 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13.
Luật tố tụng hành chính năm 2015
Luật tố tụng hành chính năm 2015
16:39 25/1/2016
QH khóa XIII đã thông qua 16 luật và nhiều nghị quyết quan trọng, trong đó có các bộ luật, luật liên quan trực tiếp đến công tác của các Tòa án. TAND tỉnh Lâm Đồng giới thiệu Luật TTHC 2015 và Nghị quyết để nghiên cứu.
Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015
Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015
16:34 25/1/2016
QH khóa XIII đã thông qua 16 luật và nhiều nghị quyết quan trọng, trong đó có các bộ luật, luật liên quan trực tiếp đến công tác của các Tòa án. TAND tỉnh Lâm Đồng giới thiệu BLTTDS 2015 và Nghị quyết để nghiên cứu.
Bộ luật dân sự năm 2015
Bộ luật dân sự năm 2015
16:01 25/1/2016
QH khóa XIII đã thông qua 16 luật và nhiều nghị quyết quan trọng, trong đó có các bộ luật, luật liên quan trực tiếp đến công tác của các Tòa án. TAND tỉnh Lâm Đồng giới thiệu Bộ luật dân sự năm 2015 để nghiên cứu.
Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015
Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015
15:32 25/1/2016
QH khóa XIII đã thông qua 16 luật và nhiều nghị quyết quan trọng, trong đó có các bộ luật, luật liên quan trực tiếp đến công tác của các Tòa án. TAND tỉnh Lâm Đồng giới thiệu BLTTHS 2015 và Nghị quyết để nghiên cứu.
Bộ luật hình sự năm 2015
Bộ luật hình sự năm 2015
15:00 25/1/2016
QH khóa XIII đã thông qua 16 luật và nhiều nghị quyết quan trọng, trong đó có các bộ luật, luật liên quan trực tiếp đến công tác của các Tòa án. TAND tỉnh Lâm Đồng giới thiệu BLHS 2015 và Nghị quyết để nghiên cứu.
Nghị quyết số 98/2015/QH13 ngày 10/11/2015 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016
Nghị quyết số 98/2015/QH13 ngày 10/11/2015 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016
13:28 11/12/2015
Ngày 10/11/2015, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. Xin giới thiệu toàn văn nội dung của Nghị quyết (file đính kèm)
Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của viện kiểm sát nhân dân, của tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2016
Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của viện kiểm sát nhân dân, của tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2016
13:28 11/12/2015
Ngày 27/11/2015, QH đã thông qua Nghị quyết của về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của VKSND, của TAND và công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo. Xin gới thiệu toàn văn nội dung Nghị quyết (file đình kèm).
Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng
Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng
14:34 11/11/2015
Ban hành quy định diện tích đất tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
QĐ số 61/2015/QĐ-UBND ngày 23/10/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng
QĐ số 61/2015/QĐ-UBND ngày 23/10/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng
14:25 11/11/2015
Ban hành quy định hạn mức đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Tìm kiếm